Chào mừng, người truy cập! [Đăng ký | Đăng nhập

Cảm biến chuyên dụng Takex DX-S35F – DX-S33C – Phase Diffrential Detection BGS Sensors – Takex Việt Nam

 • Tỉnh/thành phố: Toàn Quốc
 • Country: Việt Nam
 • Ngày đăng: 07/12/2017 5:26 chiều
 • Ngày hết hạn: 56 những ngày, 4 giờ
Cam bien chuyen dung Takex DX-S35F – DX-S33C – Phase Diffrential Detection BGS Sensors - Takex Viet Nam

Mô tả

DX-S35F/DX-S33C
Phase Differential Detection BGS SENSOR

Cam bien chuyen dung Takex DX-S35F – DX-S33C – Phase Diffrential Detection BGS Sensors - Takex Viet Nam

 • Measures the distance with phase differential system, which detects time lag between emission and reflection.
 • Detection with high accuracy up to 3m.
  • Wide detection area, using multi-beams (five or three optical zones).
  • DX-S35F provides high degree of freedom because of wide detection area and detection area setting function.
  • Not influenced by color, shape or surface gloss of detection object.
  • Equipped with mutual interference prevention. You can connect up to four units.

Datasheet       DX-S35F / DX-S33C (Download)

Cảm biến Takex Vietnam AV 100ETakex Sensors Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam DA-301EGT23AD Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam FS-1000EFiber length 3m Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam FS-2000eFiber GT25AD Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam FS-3000EFiber length 5m Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam FS-5000ETakex Sensors Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam FS-6000EFiber GT210AD Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam GS-1100EFiber length 10m Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam MS 100ETakex Sensors Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam MS 12FEFiber GT25AD Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam MS 12Fiber length 5m Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam MW 50HTakex Sensors Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam MW 50LFiber GT210AD Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA -15WEFiber length 10m Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-30NETakex Sensors Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-450ECS1-F Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-450PITransmitter Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-470LAdapter for OHA Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-480STakex Sensors Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-6612ETakex Sensors Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-6805EFA51 Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-6810ELens unit Square Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-6812ETakex Sensors Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-6820EFT101-AD2 Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-7012EAdapter for OHA Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-7030ETakex Sensors Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-7100EFT-L101 Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-8410ETransmitter Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-8420ETakex Sensors Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-100AT-the KHFT-R101 Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-100FReceiver Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-100HF-KHTakex Sensors Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-100STGT23AD Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-100TKFiber length 3m Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-10nsTakex Sensors Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-10TNSFA52 Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-200FLens unit Round Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-200HF-KHTakex Sensors Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-20TEFT101-AD2 Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-30TKGM-Z5RTPN-J Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-40TEG-MSB1 Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-tầng 50G-MTB1 Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-50HF-KHG-MTB2 Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-60TEGR02-DR Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB- 60TKGN-M2CR Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-IN-100ATGN-M2CR-J Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-IN-100HFGN-M2CRPN Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-IN-200HFGN-M2CRPN-J Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-IN-50HFGNP1 Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-IN-75SWGNP2 Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PBS-15TGNP3 Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PIR-30WEGNP5-1 Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PIR-50NEGN-PFA Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PR-10BGN-PFB Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PR-11BGN-R30C Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PR-1BGN-R30C-J Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PR-5BGN-R30CPN Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PS-520EGN-R30CPN-J Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PV-12EGN-R40CR Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PVW-12TEGMR2RSN-J Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PXB-100HFGM-S5RT Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PXB-200HFGM-S5RT-J Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PXB-50HFGM-S5RTPN Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAD-100GM-S5RTPN-J Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAD-150GM-Z5RT Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAD-200GM-Z5RT-J Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAD-300GM-Z5RTPN Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAS 100GA-B1 Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAS 150GA-B2 Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAS 200GA-M3R Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAS-300GA-M3RPN Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAW-100GA-MT1R Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAW-150GA-MT1RPN Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAW-200GM10 Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAW-300GM30 Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam TX-114FrGM5 Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam TX-114SRGMR2RN Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam TX-114TRGMR2RN-J Takex Viet Nam
GT210ADGN-R40CR-J Takex Việt Nam
GT21ADGN-R40CRPN Takex Viet Nam
GT22ADGN-R40CRPN-J Takex Việt Nam
GT23ADGN-R7C Takex Viet Nam
GT25ADGN-R7C-J Takex Việt Nam
GT27ADGN-R7CPN Takex Viet Nam
GT2-DRGN-R7CPN-J Takex Việt Nam
GT2-DR14GN-T10CR Takex Viet Nam
GT2S-DRGN-T10CR-J Takex Việt Nam
GT2S-DR14GN-T10CRPN Takex Viet Nam
GT2-WSGN-T10CRPN-J Takex Việt Nam
GT2S-WSGN-T7C Takex Viet Nam
GT3NGN-T7C-J Takex Việt Nam
GT3RSNGN-T7CPN Takex Viet Nam
GT505JGN-T7CPN-J Takex Việt Nam
GT510JGN-Z3C Takex Viet Nam
GT520JGN-Z3C-J Takex Việt Nam
GS5SNGN-Z3CPN Takex Viet Nam
GSM2RSNGN-Z3CR Takex Việt Nam
GSR05RNGN-Z3CR-J Takex Viet Nam
GSR05RN-JGN-Z3CRPN Takex Việt Nam
GSR05RSNGN-Z3CRPN-J Takex Viet Nam
GSR05RSN-JGR02-DR14 Takex Việt Nam
GSZ3RSNGR02S-DR Takex Viet Nam
GSZ3SNGR02S-DR14 Takex Việt Nam
GSZ5RGR12GN Takex Viet Nam
GSZ5R-JGR12GSN Takex Việt Nam
GSZ5RSGR12RN Takex Viet Nam
GSZ5RS-JGR12RSN Takex Việt Nam
GT1NGR12UVS Takex Viet Nam
GT1SNGR12UVSPN Takex Việt Nam
GT205ADGR2M-DR Takex Viet Nam
GS20RNGR2M-DR14 Takex Việt Nam
GS20RSNGR40RN Takex Viet Nam
GS20SNGR60RN Takex Việt Nam
GS5NGS20N Takex Viet Nam
Takexthe wire length is 1.5 meters Takex Việt Nam
UM-T100DSTakex Sensors Takex Viet Nam
PHOTOSENSORCS1-F Takex Việt Nam
TakexTransmitter Takex Viet Nam
DL-S100 TCthe wire length is 1.5 meters Takex Việt Nam
TakexTakex Takex Viet Nam
DL-S200PGS20N Takex Việt Nam
PHOTO SENSORTakex Takex Viet Nam
Takex SensorsSWD55B Takex Việt Nam
FT-L101Takex Takex Viet Nam
TransmitterSWD55R-AP Takex Việt Nam
Takex SensorsTakex Takex Viet Nam
FT-R101SWD55L-AP Takex Việt Nam
ReceiverGA-S05R Takex Viet Nam
GKS-R10FPNGA-S05RPN Takex Việt Nam
GKS-T10RFG-K7B Takex Viet Nam
GKS-T10RFPNGKM-BM05R Takex Việt Nam
GKS-T15FGKM-CM4R Takex Viet Nam
GKS-T15FPNGKM-CR1 Takex Việt Nam
GLT505GKM-CS01R Takex Viet Nam
GLT505JGKM-CS02R Takex Việt Nam
GLT510GKM-CT15 Takex Viet Nam
GLT510JGKM-M4R Takex Việt Nam
GLT520GKM-R1 Takex Viet Nam
GLT520JGKM-S01R Takex Việt Nam
GLX505GKM-S02R Takex Viet Nam
GLX505JGKM-T15 Takex Việt Nam
GLX510GKS-B1 Takex Viet Nam
GLX510JGKS-M4RF Takex Việt Nam
GLX520GKS-M4RFPN Takex Viet Nam
GLX520JGKS-R01F Takex Việt Nam
GM05GKS-R01FPN Takex Viet Nam
GMR2RSNGKS-R10F Takex Việt Nam
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty TNHH Giải Pháp và Công Nghệ Đo Lường INO
Địa chỉ: S2-G2 Tòa nhà Sunview 2, Đường Cây keo, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: 084. 028. 7300.0184
Mobile: 0906.7654.89
Email: sale@ino.com.vn

Brand: APLISENS – AOIP – AECO – TAKEX – NORBAR – GEFRAN – CHROMA – ALSTRON – SYNERGYS – FLUKE – SICK – SIEMENS – HEIDENHAIN – ELCO HOLDING – ALLEN BRADLEY – BEI – KUEBLER – MTS – BALLUFF – IFM – BAUMER – PEPPERL+FUCHS – E+H (Endress+Hauser) – ROSEMOUNT – BERTHOLD – ABB – BURKERT – MOOG – NIDEC – YOKOGAWA – EMERSON – MITSUBISHI – SCHNEIDER – GEMU – LEINE LINDE –NOVOTECHNIK – FOTOELEKTRIK-PAULY – PALMER WAHL – YAN CLUTCH – ROTORK – REXROTH – BROOK INSTRUMENT – HW-GROUP – TECHNO VISION

https://thietbihieuchuan.wordpress.com/2017/12/07/cam-bien-chuyen-dung-takex-dx-s35f-dx-s33c-phase-diffrential-detection-bgs-sensors-takex-viet-nam/

Share

Không có từ khoá

13 total views, 1 today

  

Listing ID: 6805a291746652b6

Liên kết tài trợ

Tài trợ Quảng cáo

 • tour du lich
 • nha khoa lan anh
 • ngọc trai